Provozní řád

Provozní řád Notářské komory České republiky
se sídlem Apolinářská 442/12, 128 00 Praha 2
identifikační číslo: 48548456,
zapsané v registru ekonomických subjektů Českého statistického úřadu, č. 2176/99-2220
pro nahlédnutí do rejstříku Seznamu listin o manželském majetkovém režimu
prostřednictvím on-line služby umístěné na internetové adrese https://rejstrik.nkcr.cz

1. Základní ustanovení

1.1. Tento provozní řád Notářské komory České republiky, se sídlem Apolinářská 442/12, 128 00 Praha 2, identifikační číslo: 48548456, zapsané v registru ekonomických subjektů Českého statistického úřadu, č. 2176/99-2220 (dále jen „NKČR“), upravuje vzájemná práva a povinnosti NKČR a jiné osoby (dále jen „zákazník“) ohledně nahlížení do rejstříku Seznamu listin o manželském majetkovém režimu (dále jen „Seznam listin“) dálkovým přístupem na základě § 35l odst. 2 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád) prostřednictvím internetové služby NKČR, provozované na webové stránce, umístněné na internetové adrese https://rejstrik.nkcr.cz (dále jen „aplikace“). Pro zákazníky, kteří budou mít zaregistrovaný uživatelský účet, jsou poskytovány další bezplatné služby aplikace podle čl. 2.6.

1.2. Mimo tohoto provozního řádu jsou podmínky pro využívání aplikace upraveny v sazebníku náhrad, obsahující aktuální výši náhrady hotových výdajů NK ČR za nahlédnutí do rejstříku Seznamu listin (dále jen "Sazebník náhrad.").

2. Uzavření smlouvy, využívání aplikace

2.1. Každý může využít aplikace, poskytované NKČR, tedy nahlédnout do rejstříku Seznamu listin, a to pomocí vyhledávacího kritéria – zadání data narození jednoho z manželů. Za toto nahlédnutí je povinen uhradit NKČR náhradu hotových výdajů v aktuální výši stanovené Sazebníkem náhrad. Vztah mezi NKČR a zákazníkem ve smyslu tohoto provozního řádu vzniká buď okamžikem potvrzení zadaného vyhledávacího kritéria a odkazu, zahajujícího vyhledávání nebo okamžikem registrace uživatelského účtu podle čl 2.5, podle toho, která se skutečností nastane dříve.

2.2. NKČR na základě vyhledávacího kritéria umožní nahlédnutí do rejstříku Seznamu listin k časovému okamžiku, v jakém je nahlédnutí realizováno.

Pokud vyhledávacímu kritériu odpovídá údaj o listině, evidované v Seznamu listin, realizované nahlédnutí bude obsahovat tyto údaje:

 • jméno, příjmení, datum narození a bydliště manželů,
 • datum uzavření a účinnosti smlouvy o manželském majetkovém režimu, datum zápisu smlouvy o manželském majetkovém režimu do Seznamu listin, označení smluveného režimu podle občanského zákoníku a jméno, příjmení a sídlo notáře, který smlouvu o manželském majetkovém režimu sepsal, nebo
 • datum vydání a právní moci rozhodnutí soudu o manželském majetkovém režimu, datum zápisu rozhodnutí soudu o manželském majetkovém režimu do Seznamu listin, jeho číslo jednací, označení soudu, který rozhodnutí vydal, a údaj o tom, zda soud zrušil nebo obnovil společné jmění manželů, nebo zúžil jeho stávající rozsah, anebo změnil manželský majetkový režim.

V případě, že vyhledávacímu kritériu bude odpovídat více listin evidovaných v Seznamu listin, realizované nahlédnutí bude obsahovat výše uvedené údaje o všech takovýchto listinách.

Pokud vyhledávácímu kritériu nebude odpovídat žádná listina evidovaná v Seznamu listin, realizované nahlédnutí poskytne zákazníkovi informaci, že v Seznamu listin nebyla na základě jím poskytnutých údajů nalezena žádná listina.

2.3. Pokud realizované nahlédnutí bude obsahovat údaje o evidované listině nebo listinách, aplikace umožní vygenerovat ve formátu PDF žádost o opis listiny. S touto žádostí může posléze zákazník požádat kteréhokoli notáře o vydání opisu listiny ze sbírky listin Seznamu listin podle § 35l odst. 3 notářského řádu. Tato žádost může být učiněna také elektronicky (např. datovou schránkou nebo prostřednictvím e-mailu). Vydání opisu listiny není součástí služeb, poskytovaných NKČR v rámci tohoto provozního řádu (odměna notáře za vydání opisu listiny je stanovena ve vyhlášce č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif), přístupné na webu www.nkcr.cz).

2.4. Pokud zákazník využije aplikaci bez registrace, vyplní kromě vyhledávacího kritéria také svou e-mailovou adresu. Ukončením nahlédnutí je zákazníkovi automaticky předpřipraven uživatelský účet, vázaný k zadané e-mailové adrese. Na jím zadanou e-mailovou adresu je mu zaslán e-mail s odkazem na aktivaci uživatelského účtu. Po provedení aktivace účtu je zákazníkovi vygenerováno heslo k uživatelskému účtu. Pokud zákazník neaktivuje uživatelský účet pomocí odkazu, bude jím zadaná e-mailová adresa (a současně k ní vázaný uživatelský účet) automaticky smazána z databáze aplikace po 7 dnech. V rámci prostředí uživatelského účtu je zákazníkovi umožněno, aby si výsledek uhrazeného nahlédnutí mohl znovu zobrazit (např. z důvodů ztráty informace či nedokončené operace).

2.5. Zákazníkovi je umožněno před prvním využitím nahlížení zaregistrovat v aplikaci svůj uživatelský účet, vázaný k jím zadané e-mailové adrese a jím vytvořenému heslu. Na jím zadanou e-mailovou adresu je mu zaslán e-mail s odkazem na aktivaci uživatelského účtu. Pokud zákazník neaktivuje uživatelský účet pomocí odkazu, bude jím zadaná e-mailová adresa (a současně k ní vázaný uživatelský účet) automaticky smazána z databáze aplikace po 7 dnech.

2.6. V rámci rozhraní uživatelského účtu může zákazník bezplatně využívat tyto další služby:

 • „webová služba“ – jedná se o službu, umožňující nahlížet do rejstříku Seznamu listin prostřednictvím vlastního informačního systému. Specifikace webové služby je umístěna v administrační části uživatelského účtu.
 • „historie hledání“ – zákazníkovi je umožněn přístup k výpisu historie realizovaných nahlédnutí, provedených v rámci využívání aplikace.
 • „nákup kreditu“ – zákazník má možnost zakoupit si tzv. kredity, prostřednictvím kterých může realizovat další nahlédnutí do Seznamu listin. Maximálně výše kreditu může činit u jednoho uživatelského účtu 3000 kreditů, aktuální výše kreditu je vždy v uživatelském účtu zobrazena.
 • „Správa zaměstnanců“ – umožňuje udělit právo jiným uživatelským účtům čerpat kredit z vlastního účtu (např. hlavní účet společnosti umožní čerpání kreditů pro jednotlivé zaměstnance s jejich vlastním uživatelským účtem).

V rámci rozhraní uživatelského účtu lze rovněž změnit heslo k tomuto uživatelskému účtu.

2.7. Vztah mezi NKČR a zákazníkem ve smyslu tohoto provozního řádu zaniká v případě neaktivovaného uživatelského účtu (nepotvrzením odkazu, uvedeném v e-mailu doručeném při automatické registraci uživatelského účtu podle čl. 2.4 nebo při registraci uživatelského účtu zákazníkem podle čl. 2.5) vymazáním e-mailové adresy zákazníka z databáze aplikace. Toto vymazání bude provedeno automaticky 7 dní po automatické registraci účtu podle čl. 2.4 nebo po registraci uživatelského účtu podle čl. 2.5, pokud nebude uživatelský účet aktivován. V případě, kdy je aktivován uživatelský účet podle čl. 2.4 nebo čl. 2.5, uvedený vztah zaniká na základě žádosti zákazníka vůči NKČR.

3. Náhrada hotových výdajů za poskytnutí nahlížení do Seznamu listin

3.1. V souladu s ustanovením § 35a odst. 9 notářského řádu náleží NKČR náhrada hotových výdajů spojených s provozem a správou Seznamu listin. Výše náhrad je stanovena v souladu s § 21 odst. 1 předpisu NKČR o Seznamu listin o manželském majetkovém režimu usnesením prezidia NKČR, a její aktuální výše je uvedena v Sazebníku náhrad.

3.2. Náhrada hotových výdajů za nahlédnutí do rejstříku Seznamu listin je hrazena zákazníkem v rámci aplikace pomocí platební brány v rámci aplikace.

3.3. Zákazníci s registrovaným účtem si mohou zakoupit v rámci aplikace pomocí platební brány tzv. kredity. Kredity si mohou předplatit v budoucnu realizovaná nahlížení do rejstříku Seznamu listin. Za každé nahlédnutí do rejstříku Seznamu listin je posléze v aplikaci odečten 1 předplacený kredit.

3.4. Za realizované nahlédnutí do rejstříku Seznamu listin podle čl. 3.2 nebo za nákup kreditů podle čl. 3.3 je zákazníky vystaven v rámci aplikace zjednodušený daňový doklad ve formátu PDF, který je možno stáhnout a uložit do koncového zařízení zákazníka.

3.5. Na základě vzájemné dohody mezi NKČR a zákazníkem lze sjednat jinou formu hrazení náhrad hotových výdajů.

4. Další práva a povinnosti smluvních stran

4.1. Zákazník má právo odstoupit od smlouvy a požadovat zrušení svého uživatelského účtu v aplikaci. V souvislosti se zrušením uživatelského účtu má zákazník právo požadovat vrácení částky, kterou uhradil za své dosud nevyčerpané kredity. Žádost se podává písemně na doručovací adresu NKČR nebo elektronicky datovou schránkou nebo prostřednictvím e-mailu nkcr@nkcr.cz se zaručeným elektronickým podpisem a musí obsahovat jméno a příjmení zákazníka, bydliště, číslo bankovního účtu, přihlašovací jméno do aplikace a kontaktní telefonní číslo.

4.2. Zákazník coby spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od okamžiku uzavření. Zákazník tímto výslovně žádá NKČR, aby začala s plněním (umožnila nahlédnutí do rejstříku Seznamu listin) před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Byla-li již poskytnuta služba (umožnění nahlédnutí do rejstříku Seznamu listin), je zákazník povinen uhradit NKČR část za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.

4.3. Nesouhlasí-li zákazník s výší vyúčtované částky nebo není-li spokojen s poskytovanými službami, má právo je reklamovat. Reklamace musí být učiněna písemně na doručovací adresu NKČR nebo elektronicky datovou schránkou nebo prostřednictvím e-mailu nkcr@nkcr.cz se zaručeným elektronickým podpisem. Reklamace musí obsahovat jméno a příjmení zákazníka, bydliště, číslo bankovního účtu, přihlašovací jméno do aplikace, specifikace služby, přesný důvod reklamace a kontaktní telefonní číslo.

4.4. NKČR je povinna poskytovat zákazníkovi služby nepřetržitě v co nejvyšší kvalitě, tím není vyloučen zásah vyšší moci (např. závažné technické nebo provozní důvody, omezení nebo přerušení služeb na základě aplikace právního předpisu nebo z rozhodnutí orgánu veřejné moci, období krizových stavů, atp.). Závady aplikace, způsobující její nefunkčnost, je NKČR povinna odstranit bez zbytečného odkladu. Závady aplikace může zákazník oznamovat prostřednictvím e-mailu nkcr@nkcr.cz.

5. Ochrana osobních údajů

5.1. Ochrana osobních údajů zákazníka, který je fyzickou osobou, je upravena nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

5.2. Zákazník bere na vědomí, že adresa elektronické pošty (e-mail), (dále jen „osobní údaj“) je zpracovávána pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci (zveřejnění údajů zapisovaných do rejstříku Seznamu listin o manželském majetkovém režimu, včetně souvisejících úkonů (zobrazení daňového dokladu, kontrola provedených lustrací v rámci registrovaného účtu).

5.3. Osobní údaj je zpracováván NKČR, a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy a pro účely vedení registrovaného účtu.

5.4. Zpracováním osobního údaje zákazníka může NKČR pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě zpracovatele nebude osobní údaj NKČR bez předchozího souhlasu zákazníka předáván třetím osobám.

5.5. Osobní údaj bude zpracováván po dobu platnosti smlouvy. Osobní údaj bude zpracováván v elektronické podobě automatizovaným způsobem.

5.6. Zákazník potvrzuje, že poskytnutý osobní údaj je přesný.

5.7. V případě, že by se zákazník domníval, že NKČR nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobního údaje, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života zákazníka nebo v rozporu se zákonem, zejména je-li osobní údaj nepřesný s ohledem na účel jejich zpracování, může: požádat NKČR nebo zpracovatele o vysvětlení, požadovat, aby NKČR nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

5.8. Požádá-li zákazník o informaci o zpracování svého osobního údaje, je mu NKČR povinna tuto informaci předat.

6. Odpovědnost za újmu

6.1. Nevyplývá-li z právních předpisů jinak, není NKČR odpovědná zákazníkovi za újmu způsobenou:

 • (a) nedovoleným nebo nesprávným užíváním systému zákazníkem,
 • (b) neposkytnutím nebo vadným poskytnutím služby z technických důvodů (dočasné přerušení z důvodu oprav v rámci sítě, přerušení způsobené výpadkem spojení, atd.), s výjimkou vrácení náhrady za nahlédnutí do rejstříku Seznamu listin,
 • (c) uvedením nesprávných údajů ze strany zákazníka,
 • (d) viry, malware a jiným obdobným škodlivým softwarem,
 • (e) nesprávnou právní interpretací poskytnutých výsledků nahlédnutí v rejstříku Seznamu listin.

NKČR neručí za kvalitu služeb poskytovaných jinými poskytovateli služeb elektronických komunikací včetně zahraničních poskytovatelů ani za kvalitu služeb poskytovaných třetími subjekty, které využívají zákazníci pro realizaci připojení do aplikace.

7. Změna Provozního řádu

7.1. NKČR si vyhrazuje právo změnit provozní řád a Sazebník náhrad, případně změnit podmínky poskytování služeb. Uvedené změny je NKČR oprávněna provést zejména v případě změny právních předpisů, zavedení nových služeb a technologií nebo z důvodu změny hotových výdajů NKČR.

7.2. NKČR je povinna informovat zákazníky o změnách provozního řádu a Sazebníku náhrad. V případě jejich podstatného zhoršení bude NKČR zákazníky informovat nejméně jeden měsíc předem. O změnách bude NKČR informovat prostřednictvím stránek http://www.nkcr.cz, https://rejstrik.nkcr.cz.

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Provozní řád a Sazebník náhrad jsou k dispozici na stránkách https://rejstrik.nkcr.cz v elektronické podobě.

8.2. Je-li některé ustanovení provozního řádu či Sazebníku náhrad neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky provozního řádu či Sazebníku náhrad vyžadují písemnou formu.

8.3. Kontaktní údaje NKČR : adresa pro doručování Apolinářská 442/12 12800 Praha 2, adresa elektronické pošty nkcr@nkcr.cz, telefon 224 921 258.

Zpět