Nahlížení do Seznamu listin

Notářská komora České republiky umožňuje ve smyslu § 35l odst. 2 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti nahlížení do rejstříku Seznamu listin o manželském majetkovém režimu (dále jen Seznam listin).

Seznam listin o manželském majetkovém režimu

V Seznamu listin jsou evidovány:

  • Smlouvy o manželském majetkovém režimu (stejnopisy notářských zápisů o smlouvách manželů o manželském majetkovém režimu odlišném od zákonného režimu, o dohodách manželů o změně smluveného režimu a o smlouvách manželů o změně manželského majetkového režimu založeného rozhodnutím soudu)
  • Rozhodnutí soudu o manželském majetkovém režimu (rozhodnutí soudu, kterými soud zrušil nebo obnovil společné jmění manželů nebo zúžil jeho stávající rozsah, anebo změnil manželský majetkový režim založený rozhodnutím soudu nebo smluvený manželský majetkový)

Smlouvy o manželském majetkovém režimu jsou v Seznamu listin evidovány fakultativně na základě vůle manželů – pokud je toto zapsání v příslušné smlouvě ujednáno, nebo pokud o to manželé požádají (§ 35k odst. 1 notářského řádu). Tím zákonodárce umožňuje, aby byly na žádost manželů do Seznamu listin zapsány i smlouvy, sepsané před datem vzniku Seznamu listin (1.1.2014).

Rozhodnutí soudu o manželském majetkovém režimu, vydaná soudem po 1.1.2014 jsou evidována v Seznamu listin obligatorně a manželé o jejich zapsání nemusí žádat.

Vyhledávání v Seznamu listin o manželském majetkovém režimu

Každý může na základě vyhledávacího kritéria, kterým je datum narození jednoho z manželů nebo snoubenců vyhledávat v rejstříku Seznamu listin.

V tomto rejstříku lze vyhledat tyto údaje:

  • jméno, příjmení, datum narození a bydliště manželů
  • datum uzavření a účinnosti smlouvy o manželském majetkovém režimu, datum zápisu smlouvy o manželském majetkovém režimu do Seznamu listin, označení smluveného režimu podle občanského zákoníku a jméno, příjmení a sídlo notáře, který smlouvu o manželském majetkovém režimu sepsal, nebo
  • datum vydání a právní moci rozhodnutí soudu o manželském majetkovém režimu, datum zápisu rozhodnutí soudu o manželském majetkovém režimu do Seznamu listin jeho číslo jednací, označení soudu, který rozhodnutí vydal, a údaj o tom, zda soud zrušil nebo obnovil společné jmění manželů, nebo zúžil jeho stávající rozsah, anebo změnil manželský majetkový režim.

Za provedené nahlédnutí do rejstříku Seznamu listin ve smyslu § 35a odst. 9 notářského řádu náleží Notářské komoře České republiky náhrada hotových výdajů. Tato náhrada činí 30 Kč vč. DPH za jedno nahlédnutí.

Vydání opisu listiny

Kterýkoli notář vydá ve smyslu § 35l odst. 3 notářského řádu na základě žádosti opis listiny o manželském majetkovém režimu. Žádost může být podána také elektronicky (datovou schránkou nebo e-mailem).

Po nahlédnutí v rejstříku Seznamu listin aplikace nabídne ke stažení vzor takovéto žádosti spolu s vyplněnými údaji, který může žadatel notáři předložit.

Pokud v Seznamu listin není listina o manželském majetkovém režimu manželů zapsána, vydá o tom kterýkoli notář na žádost potvrzení.

Vydání opisu listiny ze Seznamu listin ani vydání potvrzení neposkytuje Notářská komora České republiky.

Za vydání opisu smlouvy nebo rozhodnutí soudu ze Seznamu listin o manželském majetkovém režimu, anebo za vydání potvrzení náleží notáři odměna ve výši stanovené vyhláškou č. 196/2001 Sb. o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif), přílohy k vyhlášce, položky N bodu 3. Tato odměna činí 300 Kč bez DPH (pokud je notář plátcem DPH, připočítá se k této částce také náhrada za daň z přidané hodnoty).

Zpět